Level 7 Level 9
Level 8

Władza


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
parvenir
osiągać; dochodzić do
la décision
decyzja
parvenir à un accord
dochodzić do porozumienia
la majorité
większość
la minorité
mniejszość
la déclaration
oświadczenie; deklaracja
l'approche
podejście
le discours
przemówienie; dyskurs
la société
społeczeństwo
le budget
budżet
l'importance
znaczenie; waga
la terre
ziemia; ląd; gleba
la propriété
własność; posiadłość
s'adresser à
zwracać się do
le passé
przeszłość
le présent
teraźniejszość
le futur
przyszłość
religieux
religijny
environnemental
środowiskowy
général
ogólny
principalement
głównie; przede wszystkim