Level 14 Level 16
Level 15

Mua Đồ Dự Trữ


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
우산
ô
지갑
가방
túi
닫혔어요
đã đóng cửa
열렸어요
đã mở cửa
오줌을 싸다
đi tiểu
나는 우산을 사야 해요
tôi phải mua một cái ô
나는 옷을 좀 사야 해요
tôi phải mua một ít quần áo
그는 파란색 바지를 원해요
anh ấy muốn đôi quần màu xanh
나는 오줌을 싸야 해요
tôi phải đi tiểu
은행은 열렸어요
ngân hàng đã mở cửa