Level 12 Level 14
Level 13

Những Cụm Từ Tiện Dụng


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
실례합니다
xin lỗi
병원
bệnh viện
병원은 어디에 있어요?
bệnh viện ở đâu?
아주 조금
chỉ một chút
충분하다
đủ (nguyên mẫu)
그것이면 충분해요!
thế là đủ rồi!
뭐 해요?
bạn đang làm gì?
가능
khả năng
불가능
bất khả thi
가능하다
có thể; làm được (nguyên mẫu)
불가능하다
không thể; không làm được (nguyên mẫu)
그것은 가능해요
việc đó có thể làm được
그것은 가능해요?
việc đó có làm được không?
그것은 불가능해요!
việc đó không thể đâu!
물론이지!
tất nhiên rồi!
유감
hối tiếc
정말 유감이에요!
thật đáng xấu hổ quá!