Level 8 Level 10
Level 9

Bạn Có Muốn Xem Ảnh Của Tôi Không?


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a photo
tấm ảnh
a picture
bức tranh; tấm ảnh; hình vẽ
a video
đoạn phim
a souvenir
quà lưu niệm
a village
làng
an island
đảo
a view
cảnh quan
a buffet
búp-phê
a surprise
điều ngạc nhiên
a group
nhóm
staff
nhân viên
to hear
nghe
to smell
ngửi
to taste
nếm
remote
xa xôi
incredible
đáng kinh ngạc
fantastic
tuyệt diệu
awful
tồi tệ
disappointing
thất vọng
again
lại
these
những thứ này
those
những thứ kia
do you want to see our photos?
bạn có muốn xem ảnh của chúng tôi không?
this is a photo of me
đây là một tấm ảnh của tôi
there were only three of us in the group
trong nhóm chỉ có ba chúng tôi
we went to a remote village
chúng tôi đã đến một ngôi làng xa xôi
tell me the story
kể cho tôi câu chuyện ấy
tell me more
kể thêm cho tôi
I want to hear that story again
tôi muốn nghe lại câu chuyện đó
show us that video again
cho chúng tôi xem lại đoạn phim đó
please don't show us those pictures again
xin đừng cho chúng tôi xem những tấm hình kia thêm một lần nữa