Level 6 Level 8
Level 7

Cụm Từ: Làm Họ Cười


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a shot
sự làm thử
let’s give it a shot
hãy làm thử một lần xem
certain
chắc chắn
are you certain?
bạn có chắc không?
final
cuối cùng
this is my final offer
đây là lời đề nghị cuối cùng của tôi
it's a deal!
Nhất trí!
a step
bước
what’s the next step?
bước tiếp theo là gì?
in what way?
theo cách gì?
simple
đơn giản
it isn't that simple
nó không đơn giản như thế
hard
khó
how hard can it be?
không đến mức khó lắm đâu
an opinion
quan điểm
what’s your opinion?
quan điểm của bạn là gì?
none
không một ai; không một cái gì
a concern
sự lo ngại
that's none of your concern
không phải là việc của bạn
I really put my foot in it
Tôi thật sự đã cố hết mình