Level 2 Level 4
Level 3

Nói Chuyện về Phi Hành Đoàn


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a career
sự nghiệp
to move
di chuyển
to retire
nghỉ hưu
to quit
bỏ việc
to come back
quay lại
to go skiing
đi trượt tuyết
abroad
nước ngoài
to go abroad
đi nước ngoài
pretty
xinh xắn; khá là
still
vẫn
together
cùng nhau
usually
thường
on Mondays
vào các thứ Hai
tell me about your family
kể với tôi về gia đình của bạn
we usually go abroad in the winter
chúng tôi thường đi nước ngoài vào mùa đông
she had a pretty good career five years ago
cô ấy từng có một sự nghiệp khá tốt năm năm về trước
my parents will retire in about three years
bố mẹ tôi sẽ nghỉ hưu trong khoảng ba năm
my grandparents still go skiing
ông bà tôi vẫn đi trượt tuyết
we still play badminton together on Wednesdays
chúng tôi vẫn chơi cầu lông cùng nhau vào các ngày thứ Tư