Level 9
Level 10

Cụm Từ: Gây Ấn Tượng!


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a point
một điểm; mục đích
what's the point?
với mục đích gì?
what's the plan?
kế hoạch là gì?
sense
giác quan; khiếu
to make sense
có lý
does that make sense?
điều đó có lý không?
that made no sense
điều đó không có lý gì cả
a mind
đầu óc
what's on your mind?
bạn đang nghĩ gì?
to win
thắng
to lose
thua
have you lost your mind?
bạn mất trí rồi à?
to look forward to ...
mong chờ đến ...
we're looking forward to seeing you
chúng tôi đang mơng chờ đến lúc gặp bạn
we look forward to meeting you
chúng tôi mong chờ đến lúc gặp bạn
leave me alone!
để tôi yên!
such
như là
a fool
thằng ngu
don't be such a fool!
đừng ngu ngốc như vậy!
calm
trấn tĩnh
calm down
trấn tĩnh lại
be quiet
yên lặng