Level 45
Level 46

Extra


87 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Forge
saxtalaşdırmaq
Sovereignty
suverenlik
Be swayed
təsir altına düşmək
Sabotage
təxribat
In return for
qarşılığında
Owing to
because of
On the crest of a wave
uğurun zirvəsində
Backbreaking
bel qıran, ağır, yorucu
Impair
zədələmək
Breach
pozulma
Heretofore
bundan əvvəl
Coax
yola gətirmək - persuade
Expire
vaxtı bitmək
Cash-strapped
maddi problemlər yaşayan
Eradicate
aradan qaldırmaq
On the altar of something
naminə
Interim
müvəqqəti
Health-giving
sağlamlığa yararlı
Ample
yetəri qədər
Intricate
mürəkkəb, qəliz
Hectic
izdihamlı
Descent
nəsil
Allocate
ayırmaq (vermək)
Derogatory
insulting - aşağılayıcı
Militate against
qarşısını almaqda əsas faktor olmaq
Marked
noticable
Thoroughfare
magistral yol
Solemn
ciddi
Allegation
iddia
Redolent of
xas
Connoisseur
ekspert, uzman
Ape
təqlid etmək
Stand trial
təqsirləndirilmək
Outweigh
üstələmək
Residue
qalıq
Reversion
geri dönüş, qaytarılma
Redress
balanslamaq, balans
Exquisite
əsrarəngiz
Brimful of
dolu
Err
səhv etmək
Orthodoxy
generally accepted idea
Under/below par
gözləniləndən aşağı
Above par
gözləniləndən yaxşı, yuxarı
On a par with
bərabər (olmaq), eyni səviyyədə
Utmost
gratest
Collateral
girov
At variance with
ziddiyyətdə
Incompatible
zidd
The low-paid
az maaş alanlar
Refute
təqzib etmək
Phase
dövr
Lackey
yaltaq, qulluqçu
Fault
səhv tutmaq
Stain
ləkə
Fall into place
qaydasına düşmək
Embodiment
təmsilçi - a person or thing that represents or is a typical example of an idea or a quality
Recollection
a memory of something - xatirə
At the hands of somebody
üzündən, ucbatından, əlindən
Take sanctuary in
sığınmaq
Internalize
mənimsəmək
In favour of
xeyrinə
Lawsuit
məhkəmə işi
Dismiss
1) üstündən keçmək (ciddiyə almamaq), 2) işdən çıxarmaq
Outset
başlanğıc
Embody
1) əks etdirmək, nümayiş etdirmək (fikirləri və s.), 2) ehtiva etmək
Downright
əsil
Confluence
qovuşması
On the brink of
astanasında
Embark on
başlamaq
Offhand
not showing much interest in somebody/something - vecsiz
Caress
sığallamaq
Insurgent
üsyançı
Subdue
yatışdırmaq, tabe etmək
Deftly
bacarıqla, ustaca
Relent
razılaşmaq, yumuşamaq
Grave
ciddi
Bulk large
to be the most important part of something - önəmli yer tutmaq
Vehement
şiddətli
Indignation
qəzəb
Betterment
yaxşılaşdırma
Disseminate
yaymaq
Deceased
ölü
Sidestep
yayınmaq
Trifle
1) bir qədər, 2) önəmsiz birşey
Faculty
bacarıq
In accord with
uyğun
In the face of
baxmayaraq, rəğmən