Level 43 Level 45
Level 44

89-95


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Possession
1) sahiblik, 2) belongings
Huddle
toplaşmaq (isinməkçün), özünə yığılmaq
Batch
yığın, qrup, qruplaşdırmaq
Heap
topa - an untidy pile or mass of things
Stack
(səliqəli) yığın - a pile of things arranged one on top of another
Swarm
dəstə, sürü (bee, flies)
Bundle
dəstə, şələ - a number of things that have been fastened or are held together
Platoon
bölük
Fleet
donanma - a group of ships, or all of the ships in a country's navy
Throng
izdiham - crowd of people
Panoply
geniş çeşid/miqyas - a wide range or collection of different things
Minute
extremely small
Colossal
çox böyük
Gargantuan
nəhəng
Emulate
oxşamağa çalışmaq, nail olmaq - to copy something achieved by someone else and try to do it as well as they have
Evasive
yayınan
Latent
gizli, özünü göstərməyən, aşkar olunmamış - present but needing particular conditions to become active, obvious, or completely developed
Ingrained
kök salmış
Unhinged
mentally ill
Transpose
1) reverse, 2) transfer = (iki şeyin) yerini dəyişmək
Circumscribe
məhdudlaşdırmaq
Desultory
başdansovdu, həvəssiz
Unfettered
not controlled - azad, sərbəst
Shroud
kəfən, (darkness, clouds, cloth) örtmək
Deviate
kənara çıxmaq
Akin
bənzər, oxşar
Fruition
bəhrə
Fulminate
od püskürmək (tənqid etmək)
Evocative
xatırladan
Conjure
1) sehir etmək, 2) beynində canlandırmaq, 3) poxdan konfet düzəltmək
Ostensibly
apparently - görünən odur ki
Wilful
bilərəkdən, qəsdən
Destined
nəzərdə tutulmuş, talehinə yazılmış
Blurred
bulanıq
Scrupulous
1) vicdanlı, 2) careful = meticulous
Peak
zirvə, pik
Hearth and home
ev-eşik
Nomenclature
terminologiya - a system for naming things, especially in a particular area of science
Embed
girmək, (passive) özünü göstərmək, bərkitmək
Contingency
ehtimal, ehtiyat
Contention
1) mübahisə, 2) iddia
Cult
qruplaşma, təriqət
Thrust
soxmaq, dürtmək - to push suddenly and strongly
Converge
bir araya gəlmək
Susceptible
1) həssas, 2) admitting of
Maritime
dəniz (adj.), sahilyanı
Bid
(pul) təklif etmək
Sage
1) arif (adj.) 2) arif adam - (especially in ancient history or legend) a profoundly wise man.
Therapeutic
sakitləşdirici
Cinnamon
darçın
Convention
adət
Restorative
bərpaedici, qüvvətləndirici
Nomad
köçəri "çoban"
Tent
çadır
Sprinkle
səpmək
Infusion
"axın"
Pasture
otlaq
Parish
"icma" - an area that has its own church and that a priest is responsible for
Tithe
sədəqə vergisi
Dilapidated
acınacaqlı, qırıq-sökük
Loquacious
talkative
Bulk
böyük ölçü, əksəriyyət
Moat
xəndək
Encircle
çevrəyə almaq
Rubble
dağıntı
Culmination
kulminasiya
Festive
bayram (adj.)
Spontaneous
bədahətən, təbii
Introspective
çox düşünən - tending to think a lot about your own thoughts, feelings
Congenial
şən, uyğun, əlverişli
Strident
qulaqbatırıcı, kəskin
Associate
əlaqələndirmək
Associate yourself with
razılaşmaq
Frenetic
çılğınca, gərgin
Stately
əzəmətli
Brusque
kobud
Subdued
birtəhər
Chord
akkord
Enigmatic
sirli
Sombre
bəd (colour/mood)
Consolation
təsəlli
Relentless
acımasız
Sweeping
1) köklü,
Angular
1) dəri sümük, 2) bucaq (adj.)
Laconic
concise
Inexhaustible
tükənməz
Erroneous
yalnış
Apocalypse
dünyanın məhvi
Assail
hücum etmək
Monger
tərəfdar
Demagogue
demaqoq
Delude
aldatmaq
Plunge
decrease suddenly
Ruse
hiylə
Propitiate
qane etmək, məmnun etmək
Crave
arzusunda olmaq
Awash with
full of
Sanguine
nikbin, optimist