Level 42 Level 44
Level 43

82-89


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Desist
əl çəkmək (dayandırmaq), kənar durmaq
Manifest
demonstrate, özünü göstərmək, 2) aydın
Obsess
fill somebody's mind
Doleful
pərişan
Interject
müdaxilə etmək
Reflective
1) fikir dolu 2) göstəricisi
Supposedly
iddialara görə
Tightly
sıx şəkildə
Suffocate
boğulmaq
Synthesis
sintez
Facetious
alaycı - not serious about a serious subject, in an attempt to be funny or to appear clever
Abate
yatışmaq, yatışdırmaq
Accord
1) sözləşmə, 2) (hüquq, önəm) vermək,
Aggravate
pisləşdirmək, ağırlaşdırmaq
Craven
cəsarətsiz
Stamina
dayanıqlılıq
Volition
iradə, arzu - free will
Reconcile
uzlaşdırmaq, barışdırmaq
Reconcile yourself
qəbullanmaq
Custody
vəkalət, gözaltı
Procrastinate
ertələmək
Imperil
riskə atmaq
Apprentice
uçenik
Aptitude
talent
Ambidextrous
iki əlini istifadə edə bilən
Adroit
məharətli - very skilful and quick in the way you think or move
Frugal
qənaətcil
Destitute
1) yoxsul, səfil, 2) məhrum
Economize
ekonom etmək
Covet
həsəd aparmaq
Lavish
təmtəraqlı
Apprehensive
worried
Hoard
dəfinə, tədarük
Fruitless
bəhrəsiz
Garbled
qarmaqarışıq = confused
Lax
başdansovdu, vecsiz
Audacious
cəsarətli - willing to take risks or to do something shocking
Dauntless
qorxmaz
Rash
1) vecsiz, düşüncəsiz, 2) a lot of smth
Dramatic
qəfil
Disgruntled
məyus, narazı
Jeopardize
riskə atmaq
Merge
birləşmək, birləşdirmək
Stagnant
durğun
Amalgamate
merge
Blend
qarışdırmaq, bir birinə qarışmaq
Coalition
koalisiya
Unify
birləşdirmək
Salubrious
1) health-giving, 2) xoş (məkan)
Remonstrate
etiraz etmək, mübahisə etmək
Discriminate
ayrıseçkilik etmək
Expertise
bilik və bacarıq
Condemn
tənqid etmək
Itemize
detalları ilə göstərmək
Minutiae
kiçik detallar
Mirth
neşe, sevinc
Gist
məğz
Discretion
səlahiyyət
Suspicion
şübhə
Falter
zəyifləmək, axsamaq
Dedication
bağlılıq
Pragmatic
praktik, realistik
Opinionated
özündənrazı
Revolutionary
inqilabi
Moralist
əxlaqçı
Prevaricate
nala-mıxa vurmaq, mövzudan yayınmaq
Nationalist
millətçi
Dogmatic
sorğu sualsız inanan - strongly expressing your beliefs as if they were facts
Stoic
şikayətsiz
Dissuade
fikrindən daşındırmaq
Rescind
ləğv etnək
Repeal
ləğv etmək (law)
Suppress
yatırmaq (qiyam/hiss), qarşısını almaq
Sever
kəsib bölmək, kəsmək (link, contanct, connection)
Fade
saral(t)maq, rəngi qaçmaq, yoxa çıxmaq
Bounce
sıçramaq (top)
Crumble
ovmaq, ovunmaq (bread, building)
Wobble
sirkələmək, sirkələnmək
Congeal
qatılaşmaq
Smoulder
közərmək, (hisslə) dolmaq
Revolve
dövr etmək
Slide
1) sürüşmək, sürüşdürmək 2) pisləşmək
Float
üzmək
Revolting
iyrəndirici, iyrənc
Detest
loathe
Detriment
zərər, zərər verici
Yearn
arzulamaq
Captivate
cəzb etmək
Captivating
cəzbedici
Compulsory
məcburi
Liable
1) (be) məsuliyyət daşımaq, 2) yönümlü
Confess
etiraf etmək, boynuna almaq
Abhor
detest, loathe
Foil
önləmək
Insensible
1) hissiz, 2) unaware
Mortgage
ipoteka, girov qoymaq
Loan
kredit
Lease
icarə, icarəyə vermək/götürmək
In lieu
instead