Level 40 Level 42
Level 41

69-77


103 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Revert
cavablamaq - reply
Revert to
əvvəlki vəzyətinə qayıtmaq
Dismay
təəsüff, məyusluq
Curb
control, limit (bad)
Perfunctory
başdansovdu
Deride
ələ salmaq, ciddiyə almamaq, "eleştirmek"
Laudable
təqdirəlayiq
Disparate
bambaşqa, müqayisə olunmaz, fərqli
Grotesque
çirkin (süni), iyrənc
Trek
yürüyüş(ə çıxmaq)
Blunder
axmaq səhv (etmək)
Quell
yatırmaq (protest etc.), to silence, (qorxuya) üstün gəlmək
Voluble
talkative (həvəslə)
Commendable
təqdirəlayiq
Skirmish
qarşıdurma, qarşıdurmada iştirak etmək
Monolithic
nəhəng - too large, too regular, or without interesting differences, and unwilling or unable to be changed:
Reprehensible
tənqidə layiq
Jurisdiction
mühakimə hüququ
Torment
iztirab, əzab vermək
Whim
xülya, "kef" - a sudden wish or idea, especially one that cannot be reasonably explained:
Detached
ayrı, soyuq
Detach
ayırmaq, ayrılmaq
Prevail
1) yayğın olmaq, 2) üstələmək, 3) persuade
Timid
cəsarətsiz, özünəinamsız, həyacanlı
Locale
hadisələrin baş verdiyi məkan - an area or place, especially one where something special happens, such as the action in a book or film
Revere
respect, admire = həsəd aparmaq
Tranquil
serene
Secretion
ifraz
Desolate
kimsəsiz (yer/insan)
Static
durğun
Alert
1) ayıq-sayıq, 2) xəbərdar etmək
Supernatural
fövqəltəbii
Overlap
bir birinin üstünə düşmək
Epoch
era
Surge
şığımaq, artmaq
Sheer
əsil
Touched
mütəəssir
Hybrid
mixed
Regrettable
üzücü
Lyrical
ifadəli - expressing personal thoughts and feelings in a beautiful way
Propagate
yaymaq, aşılamaq
Deficit
çatışmazlıq
Hatch
1) yumurtadan çıxmaq, 2) gizli plan qurmaq
Outburst
(hiss) partlaması
Turbulent
keçməkeçli
Be cognizant
fərqində olmaq, məlumatlı olmaq
Forthwith
immediately
Oust
mövqeyindən salmaq, devirmək
Conjecture
təxmin, təxmin etmək
Annoy
qıcıqlandırmaq, əsəb etmək
Revitalize
canlandırmaq
Repulse
(passive) iyrənmək, hücumu qarşılamaq
Indispensable
ayrılmaz, önəmli
Emancipated
azad - not limited socially or politically
Cordial
şən, dostca
Raze
(passive) yerlə yeksan etmək
Traverse
(boyunca) keçmək
Nimble
cəld, iti
Allure
çəkicilik
Cognition
qavrama
Tariff
gömrük vergisi - a tax on goods coming into or going out of a country:
Sanctuary
qoruq, sığınacaq
Privation
yoxsulluq, çətinlik - A state in which food and other essentials for well-being are lacking.
Sinister
şeytani
Afflict
(pis) təsir göstərmək
Besiege
mühasirəyə almaq
Partisan
tərəfkeş - one sided
Phenomenon
anlayış
Placid
durğun, ölü kimi
Hue
1) çalar, 2) (siyasi) fikir
Oblige
1) (qanunla) məcbur etmək, 2) kömək etmək
Poll
sorğu, səsvermə, səs toplamaq, sorğu aparmaq
Disregard
vecsizlik
Prompt
1) qəti, dərhal, 2) punctual, 3) səbəb olmaq
Induce
1) persuade, 2) səbəb olmaq
Celestial
səmavi (x terrestrial)
Curtail
to limit something or make it last for a shorter time = qısmaq
Analogous
bənzər
Approximate
təqribi, (təxminən) yaxın olmaq (məbləğə, rəqəmə)
Compel
1) force, 2) səbəb olmaq (reaksiyaya)
Formidable
əzəmətli
Periodic
vaxtaşırı
Prone
meyilli, üzü üstə = prostrate
Prophetic
gələcəkdən xəbər verən - saying correctly what will happen in the future
Sacrifice
qurban, qurban vermək
Readily
1) asanlıqla, 2) willingly
Triumph
1) zəfər, zəfər sevinci, 2) bariz nümunə, 3) zəfər çalmaq
Dimension
boyut, ölçü
Inclined
meyilli
Patent
açıq-aşkar
Eliminate
aradan qaldırmaq, elemek, kill (opponent)
Compatible
uyumlu
Alliance
müttəfiqlik, birlik
Velocity
sürət
Rummage
eşələnmək
Magnify
böyütmək (lens ilə), böyütmək, exaggerate
Capsize
aş(ırt)maq, çevir(il)mək
Apprehend
həbs etmək
Accommodate
1) yerləşdirmək - təmin etmək, 2) nəzərə almaq, 3) öyrəşmək
Fatigue
yorğunluq
Superfluous
more than you need
Province
1) əyalət, 2) maraq dairəsi
Pilfer
əkişdirmək (çak-çuk)