Level 38 Level 40
Level 39

56-62


93 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Outstanding
əla, yarımçıq
Postulate
irəli sürmək
Brilliant
möhtəşəm
Modest
ortabab, təvəzökar
Intriguing
maraq oyadan
Trivial
önəmsiz, cüzi, kiçik
Enduring
uzun sürən
Intricate
having a lot of different parts and small details that fit together - qarışıq
Plateau
durğunluq, durğunluq yaşamaq
Chasm
böyük fərq = uçurum
Ravine
dərə
Ambiguous
ikibaşlı
Classify
qruplaşdırmaq
Accurate
dəqiq
Rigid
qatı, sərt
Irate
hiddətli, əsəbi
Hibernate
qış yuxusuna getmək
Convene
(görüş) təşkil etmək, toplaşmaq
Illuminate
işıqlandırmaq, aydınlaşdırmaq
Divulge
açıb demək (sirri), açıqlamaq
Puncture
dəlik, deşmək
Jeopardy
təhlükədə
Municipal
bələdiyyə
Equilibrium
müvazinət, balans
Famished
extremely hungry
Cajole
yola gətirmək - to persuade someone to do something they might not want to do, by pleasant talk and (sometimes false) promises:
Nuance
a very slight difference in appearance, meaning, sound, etc.
Crush
əzmək, izdiham
Creep
sakitcə hərəkət etmək - to move slowly, quietly and carefully, because you do not want to be seen or heard
Lineage
nəsil
Fragment
hissə
Modify
düzəliş etmək(uyğunlaşdırmaq)
Cavity
boşluq
Found
qurmaq, əsasını qoymaq
Coordinate
bir araya gəlmək/gətirmək, uyğunlaşmaq
Pledge
vəd, vəd etmək(and içmək)
Abide
1) dözmək, 2) tabe olmaq
Enlist
xahiş etmək, cəlb etmək
Linger
qalmaq
Colonize
müstəmləkələşdirmək
Hasten
tələsmək, sürətləndirmək
Treaty
müqavilə, sözləşmə
Agile
1) iti, 2) cəld, elastik
Grind
parçalamaq(süzgəcdən keçirtmək)
Crawl
iməkləmək
Settlement
qətnamə, sövdələşmə, məskunlaşma
Loathe
nifrət etmək
Lacklustre
zəif - not very good or exciting, or not showing a lot of activity or effort.
Dupe
aldatmaq, dolandırmaq, öz yoluna çəkmək - to deceive someone, usually by making that person do something that they did not intend to do
Incipient
ilkin - just beginning or just coming into existence
Jostle
1) itələmək, 2) mübarizə aparmaq
Ominous
müjdəçi (pis şeyin) - suggesting that something unpleasant is likely to happen
Tremulous
titrək
Core
başlıca hissə, ən əsas
Derelict
baxımsız
Testimony
(məhkəmədə) ifadə, nümunə (sübut)
Defendant
təqsirkar (məhkəmədə)
Jitters
həyacan
Attorney
vəkil
Dugout
xəndək
Diversify
dəyişmək, dəyişdirmək, çeşidliliyi artırmaq
Assorted
müxtəlif növ
Superficial
səthi
Flatter
yaltaqlanmaq, özünü öymək, daha yaxşı/çəkici görsənmək
Trace
araşdırıb tapmaq, iz, qalıq
Inquisitive
maraq dolu - having or showing an interest in learning things; curious.
Resilient
tez bərpa ola bilən = dözümlü
Condolence
baş sağlığı
Stipulate
vurğulamaq, göstərmək
Unwittingly
fərqində olmadan
Every cloud has a silver lining
every sad or difficult situation has a positive side
Soak up
absorb
Void
boşluq
Callous
acımasız, amansız
Commonplace
sıradan
Coarse
1) kəskin, iti, 2) kobud
Chiefly
mainly
Comparatively
müqayisədə
Plasticity
the quality of being easily shaped or moulded - formaya düşmə, qəlibləşmə
Gravel
çınqıl
Stiff
sərt
Pliable
həssas, tez qırılan
Per capita
adam başı
Variable
dəyişkən
Relief
rahatlıq, fərah
Sluggish
ölü kimi
Plot
1) senari, 2) make a secret plan = conspire
Contour
kotur xətti
Disdain
contempt
Constellation
bir qrup
Radiant
xoşbəxtlik və sevgi dolu
Refract
istiqamət dəyişdirmək
Petition
ərizə