Level 37 Level 39
Level 38

49-55


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Escapism
qaçış
Vault
seyf otaq, aşmak = tullanmaq
Plague
çətin vəziyyətə qoymaq, başına bəla olmaq
Linear
xətti
Straightforward
asan
Tangible
aydın, real
Dissolve
həll olmaq, həll etmək, buraxmaq (marriage, parliament), yoxa çıx(art)maq
Drift
hərəkətlənmə, hərəkət etmək
Repellent
itici
Impregnate
əhatə etmək, hamilə qoymaq
Troupe
truppa
Feat
achievement by skill, courage - böyük nailiyyət
Lining
astar
Soak
suya qoymaq, yaş eləmək
Irritant
qıcıqlandırıcı
Bulky
nəhəng
Downpour
leysan
Mesh
setka
Trim
səliqəyə salmaq, kəsmək
Extol
tərifləmək
Cuff
manjet
Fleecy
qoyun yunu kimi
Occupancy
oturum
Amenity
pleasant feature
Premise
idea - An assertion or proposition which forms the basis for a work or theory.
Bewildered
confused
Downturn
düşüş
Flock
sürü, axın etmək
Hack
cut - kəsmək, qısa kəsmək
Audit
yoxlama
Dignitary
rəsmi (insan)
Phlegmatic
soyuq
Commemorate
xatirəsini canlandırmaq, anmaq
Enlighten
məlumatlandırmaq, aydınlatmaq
Tyrant
diktator
Contradict
təqzib etmək
Culprit
təqsirkar
Solace
təsəlli (etmək), rahatlıq
Elusive
əlçatmaz
Confront
qarşı durmaq/ qarşı qoymaq = üz gətirmək
Endorse
dəstəkləmək (reklam)
Enrich
zənginləşdirmək
Comprehensive
əhatəli
Hitherto
bu zamanadək
Burgeoning
sürətlə inkişaf edən
Shift
dəyişmək (yerini)
Motif
A dominant or recurring idea in an artistic work - motiv
Morbid
qaramat - having or expressing a strong interest in sad or unpleasant things, especially disease or death
Ailment
rahatsızlıq (keçici xəstəlik)
Equivalent
Having the same or a similar effect as
Substantiate
dəstəkləmək (sübutu)
Categorize
bölüşdürmək, qruplaşdırmaq
Deteriorate
pisləşmək
Thrive
inkişaf etmək
Controversy
narazılıq
Recreation
the act or process of making something that existed in the past exist or seem to exist again - canlanma
Elicit
almaq (söz, reaksiya)
Reveal
açıqlamaq
Insist
israr etmək
Intrigue
marağını çəkmək
Oblivion
huşsuzluq, məhv
Fade into oblivion
tarixə qovuşmaq = məhv olmaq
Distinguish
fərqləndirmək
Prevalent
yayğın
Pier
estekada
Digest
həzm etmək
Menace
təhlükə, təhdid
Inconsistent
ziddiyyətli
Whirlwind
qasırğa
Slothful
lazy
Trait
(şəxsiyyət) keyfiyyəti
Intent
maraq dolu, niyyətli, "dalmış"
Abode
məskən
Burrow
dig
Coterie
zümrə - a small group of people who have the same interests and do things together but do not like to include others
Breed
cütləşmək, cütləşdirmək, cins (heyvan)
Prairie
düzənlik
Condense
suyunu çəkmək
Coil
burulmaq
Compress
sıxmaq, sıxılmaq
Display
sərgiləmək
Dim
sönük, qaranlıq
Dense
sıx
Pretext
bəhanə
Felon
ciddi cinayət törətmiş adam
Vigilant
gözüaçıq, ehtiyatlı, oyaq
Confabulate
söhbət etmək
Preface
ön söz, başlamaq (söhbətə)
Dubious
şübhəli
Intimidate
təhdid etmək
Forecast
proqnoz, proqnoz etmək
Recoil
geri çəkilmək, uzaqlaşmaq
Dormant
qeyri-aktiv
Elaborate
diqqətlə hazırlanmış
Terrifying
qorxuducu
Delicate
fragile - incə
Seal
bağlamaq, yekunlaşdırmaq
Gigantic
nəhəng
Imposing
çəkici
Exposition
izah, sərgi