Level 36 Level 38
Level 37

43-49


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Incursion
hücum
Haven
sığınacaq - a place that is safe and peaceful where people or animals are protected
Attest
təsdiqləmək = göstərmək
Secluded
gözdən uzaq, təcrid olunmuş
Condescend
1) aşağılamaq, 2) "lütf etmək" - to do something that you think it is below your social or professional position to do
Spin
fırlanmaq
Reap
bəhrəsini görmək, məhsulu toplamaq
Imperative
vital, authorative
Optimum
optimal
Proportional
düz mütənasib
Efficient
faydalı (qənaətcil) - achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
Malign
harmful
Benign
not causing harm, kind - mülayim
Glutton
"acgöz adam", "xəstəsi"
Monitor
müşahidə etmək
Lapse
1) interval 2) A brief or temporary failure of concentration, memory, or judgement - pozulma
Feasible
practicable
Shiver
titrəmək
Irresistible
qarşı durulmaz
Devoid of
məhrum
Pygmy
bəstəboy
Scenic
mənzərəli
Amber
açıq-çəhrayı
Entomb
basdırmaq
Sticky
yapışqan
Trap
tələ
Suspend
asmaq, dayandırmaq, təxirə salmaq, kənarlaşdırmaq
Strain
1) "yükləmək", gücə salmaq, 2) (özünü) zorlamaq
Animation
həvəs, enerji
Unprecedented
görülməmiş
Revive
dirilmək, diriltmək
Straggler
geridə gələn
Strained
gərgin, məcburi
Purify
saflaşdırmaq
Hail
(nümunə və s. kimi) göstərmək
Hail from
come from
Verify
(doğruluğunu) yoxlamaq, təsdiqləmək
Importunate
zəhlətökən
Degrade
kiçiltmək, "(kiməsə qarşı) hörmətsizlik olmaq"
Disrupt
mane olmaq - to make it difficult for something to continue in the normal way
Dispute
sorğulamaq, mübahisə etmək, münaqişə
Irreversible
geri dönüşü olmayan
Invalidate
keçərsizləşdirmək
Transmit
ötürmək
Entail
Involve (something) as a necessary or inevitable part or consequence - ehtiva etmək
Reckon
hesablamaq, hesab etmək
Deplete
reduce
Pristine
təzə kimi
Clearance
təmizlənmə, ara məsafəsi, icazə (kağızı)
Exploit
1) yararlanmaq, 2) süni istifadə etmək
Mentality
düşüncə tərzi
Embrace
1) qucaqlaşmaq, 2) qəbul etmək
Demise
ölüm
Restrictive
qarşı alıcı
Contextualize
to consider something in relation to the situation in which it happens or exists - təhlil etmək
Ongoing
davam etməkdə olan
Resolute
Admirably purposeful, determined, and unwavering - inadkar
Assertive
özünə inamlı, ciddi - expressing opinions or desires strongly and with confidence, so that people take notice
Exceedingly
extremely
Contentious
mübahisəyə səbəb olacaq
Blur
bulanıq
Caution
ehtiyat, xəbərdar etmək
Underestimate
aşağılamaq, qədrini bilməmək
Clarity
aydınlıq, anlaşıqlılıq
Perennial
uzun çəkən - continuing for a very long time; happening again and again
Contentment
fərahlıq
Coincide
üst üstə düşmək
Porcelain
xrustal
Vulcanize
Harden (rubber or a similar material) by treating it with sulphur at a high temperature.
Dentures
protez
Pose
törətmək
Diligent
məsuliyyətli, çalışqan
Eschew
kənar durmaq
Resume
davam et(dir)mək
Solitary
yalnız
Versatile
çoxfunksiyalı
Constrain
(passive) məcbur etmək, limitləmək
Infinity
sonsuzluq
Requirement
tələb
Retain
qoruyub saxlamaq
Playwright
dramaturq
Collaborative
birgə
Spectacle
tamaşa
Rehearse
məşq et(dir)mək, hazırlaşmaq
Negotiate
danışıq aparmaq, nail olmaq
Potent
təsirli, qüvvətli
Pervasive
yayğın
Prominent
1) önəmli, məhşur 2) situated so as to catch the attention; noticeable - diqqətçəkici
Perspective
viewpoint
Alienate
soyutmaq (insanları), make smb feel isolated - ayırmaq
Long
yearn
Enmitiy
nifrət
Recount
nəql etmək
Asperity
sərtlik
Redeem
1) compensate(örtmək), 2) tutmaq (a pledge, promise)
Strangle
boğmaq, inkişafının qarşısını almaq
Cynical
inamsız - distrustful of human sincerity or integrity.
Intrude
müdaxilə etmək