Level 22 Level 24
Level 23

221-230


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
突然
đột nhiên, chợt
图书馆
thư viện
chân, đùi
完成
hoàn thành
bát, chén
vạn, mười nghìn
忘记
quên
vị trí, chỗ, nơi
hành, vì, để cho
为了
để, vì