Level 18 Level 20
Level 19

181-190


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
其实
kỳ thực, thực ra
其他
khác
奇怪
kỳ lạ, quái lạ
铅笔
bút chì
清楚
rõ ràng, minh mẫn, hiểu rõ
mùa thu
裙子
váy
然后
sau đó, tiếp đó
热情
nhiệt tình, nhiệt huyết
认为
cho rằng, cho là