Level 17 Level 19
Level 18

401-425


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onto
prep. về phía trên, lên trên
write
(v) viết
later
(adv)., (adj) chậm hơn
remove
(v)[not transfer] dời đi, di chuyển
require
(v) đòi hỏi, yêu cầu, quy định
square
(adj) (n) vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
various
(adj) khác nhau, thuộc về nhiều loại
width
(n) tính chất rộng, bề rộng
moving
(adj) động, hoạt động
search
(n) (v) sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
translate
(v) dịch, biên dịch, phiên dịch
writing
(n) sự viết
additional
(adj) thêm vào, tăng thêm
collapse
(v) (n) đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ
consider
(v) cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
exactly
(adv)[not correctly] chính xác, đúng đắn
far
(adv)., (adj) xa
own
(adj) pro (n) (v) của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận
path
(n) đường mòn; hướng đi
quite
(adv) hoàn toàn, hầu hết
way
(n) đường, đường đi
addition
(n) tính cộng, phép cộng
important
(adj) quan trọng, hệ trọng
per
prep. cho mỗi