Level 5 Level 7
Level 6

Level Six


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abeyance
үйл ажиллагааг түр түтгэлзүүлэх, завсарлуулах
lucidity
ойлгомжтой байдал, тод байдал
methodical
системтэй, зохион байгуулалттай
malinger
өвдсөн дүр үзүүлэх, баашлан мэхлэх
lame
доголон, хазгар, тахир дутуу болох
aquarium
аквариум
speculation
сайтар тунгаалт, бирж дээр тоглох
signatory
баталсан, гарын үсэг зурсан хүн/тал
satire
хошин зохиол, уран элэглэл
schematic
бүдүүвч, схем
architect
архитектор, зохион бүтээгч
proximity
дөхүү, ойр
narcissistic
өөрөөрөө бахархагч
antibody
эсрэг биет, эсрэг бие
irascible
ярдаг, хэдэр, хэгжүүн
deny
татгалзах, үгүйсгэх
sentence
өгүүлбэр, ял
confront
сөрөх, туулах, эсрэг зогсох
pseudonym
нууц нэр
adapt
тааруулах, тохируулах
creative
бүтээлч, санаачлагатай
credence
итгэл, найдвар
gristle
түүхий, мөгөөрс
taxonomy
системчлэл, ургамал амьтныг аймагчлах шинжлэх ухаан
collection
цуглуулга, түүвэр
felon
гэмт хэрэгтэн, ялтан
misgiving
болгоомжлол, түвэгшээл
pristine
эртний, онгон, цэвэр, хүний гар хүрээгүй
straddle
алцайн суух, хоёрдмол бодлого явуулах
origin
эх, гарал