Level 39 Level 41
Level 40

Level Forty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
counterpoint
харилцан эсрэг байх, ялгаатай байх
influence
нөлөө, нөлөөлөл, нөлөөлөх
forlorn
хаягдсан, ганцаардсан
garrison
хот хамгаалах цэрэг
orchestra
найрал хөгжим, оркестр
accord
зөвшөөрөх, зохицох, нийцэх
lethargy
үлбэгэр, сул дорой байдал
rudder
чиглүүлэгч, загасны сүүл, жолоодогч
parse
өгүүлбэрийг задлан шинжлэх, задлан ялгал хийх
diminutive
жижигхэн, жижиг зүйл, бяцхан
parody
элэглэл
depict
дүрслэх, зураглах
discourse
яриа, ярилцлага
foster
өсгөх, дэмжлэг үзүүлэх, туслах
universal
ертөнцийн, олон талын, хязгаарлагдаагүй
ethical
ёс суртахууны, ёс зүйтэй
undesirable
хүсэмгүй, хүсмээргүй
brain
тархи, ухаан
misanthrope
хүнийг үзэн ядагч, зожиг хүн
precept
дүрэм, журам, сургаал
mercenary
хөлсний цэрэг, ашиг хонжоо харсан
laudable
сайшаалын, магтаалын
exception
онцгой тохиолдол, эсэргүүцэл
assist
туслах, дэмжих, тусламж
accomplice
хамсаатан, хам хэрэгтэн
originality
эх хувь, шинэ зүйл, жинхэнэ юм
inimitable
давтагдашгүй, дуурайж боломгүй
desiccate
хатах, агших
economic
эдийн засгийн, аж ахуйн
criticism
шүүмж, шүүмжлэл