Level 31 Level 33
Level 32

Level Thirty Two


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admire
бахдах, гайхах, бишрэх
analysis
дүн шинжилгээ, задлан шинжилгээ
elucidate
тодорхой болгох, тайлбарлах
among
дундаас, дунд, дотор
deuterium
ус төрөгчийн изотопи, хүнд ус төрөгч
abrade
хуулах, зүлгэх, угаах арчих
intransigent
эвлэршгүй, эвлэрдэггүй, буулт хийдэггүй
demographic
хүн ам зүйн
verisimilitude
үнэмшил, үнэнд ойртох
sinuate
нугалаатай, атираатай
erratic
хэмнэлгүй, хувирамтгай, туйлбаргүй
treachery
урвалт, итгэл эвдэлт
temerity
ичиж зовохгүй байх, бодлогогүй хөнгөмсөг
opponent
өрсөлдөгч, эсрэг талын
feckless
сул, үр ашиггүй, бодлогогүй, хариуцлагагүй
contemplate
нарийвчлан авч үзэх, төлөвлөх, төсөөлөх
cognitive
танин мэдэхүйн
belie
буруу төсөөлөх, хөсөрдүүлэх, илрүүлэх
circumstance
нөхцөл байдал, тохиолдол
sophisticated
туршлагатай, нарийн, ухаалаг, түвэгтэй
distinguish
ялгах, таних
lever
хөшүүрэг, гөнжүүр
tenacious
шаргуу, бөх, цөхөршгүй
violence
хүч хэрэглэх, хүчирхийлэл
soluble
уусдаг, шийдэж болмоор
smelt
хайлуулах, цутгах
foreignness
гадаадын гарал үүсэл
poison
хор, хордуулагч, хордуулах
unheralded
гэнэтийн, зарлагдаагүй
squander
тараах, сүйтгэх, үрэн таран хийх