Level 29 Level 31
Level 30

Level Thirty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
captive
хоригдол, эрх чөлөөгүй
ruthless
энэрэлгүй, өршөөлгүй, авралгүй
assiduous
хичээнгүй, нягт нямбай
adrenaline
адреналин
veritable
үнэн, жинхэнэ
flux
үргэлжийн хөдөлгөөн, шингэлэгч
cautious
болгоомжтой, хашир
distinct
ялгаатай, ангид, тод, тодорхой
diversity
ялгаа, зөрүү, өвөрмөц байдал
immoderate
хэтэрсэн, хэтэрхий
evitable
засаж залруулж болох, тойрон гарч болох
temperament
зан, ааш
intuitive
зөн совинтой, зөгнөсөн
abrogate
орхих, хаях, цуцлах
elicit
гарган авах, илрүүлэх
pottery
шавар эдлэл, вааран эдлэл
legitimacy
хуульч байдал, зүй тогтол, хуульт ёс
sedulous
хичээнгүй, идэвх зүтгэлтэй, шаргуу
obstacle
бартаа, саад
indomitable
номхоршгүй, зөрүүд
expertise
их мэдлэгтэй байх, мэргэшил
affront
доромжлох, нийтийн өмнө доромжлох
frugal
арвич, хямгач, хэмнэлттэй
deviance
хэм хэмжээнээс холдох, зайлсхийх
mammal
сүүн тэжээлтэн, хөхтөн
powwow
цуглаан (хойд америкийн индианчуудын), уулзалт
debatable
маргаантай, эргэлзээтэй
aspect
үзэмж, гадаад төрх, янз, харагдац
consist
бүрдэх, бүрэлдэх
placebo
тайвшруулах эм, тайвшруулах үг