Level 24 Level 26
Level 25

Level Twenty Five


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reaction
урвал, хариу үйлчлэл, нөлөө
integrity
бүрэн бүтэн хөндөгдөөгүй байдал, шударга, шулуухан
molecular
молекулын
covetous
шунамхай, шунахай
intervention
хөндлөнгөөс оролцох явдал
usury
мөнгө хүүлэх, өндөр хүүтэй мөнгө зээлдүүлэх
fiction
зохиол, зохиомж, зохиомол
divest
хасах, татгалзах, авч хаях
recklessness
томоогүй, болгоомжгүй, хариуцлагагүй
contentious
хүнтэй нийцдэггүй, маргалдах дуртай
affirm
үнэнийг нотлох, зөвшөөрөх, бататгах
experiment
туршилт, дадлага, турших, сорих
boggle
тээнэглэзэх, сүрдэх
obstreperous
шуугиантай, дуулгавартай биш
oblique
налуу, шууд биш
drub
цохих, балбах, жанчих
obscurity
тодорхой бус зүйл, харахад бэрх, үл ойлгогдох
endorse
гарын үсэг зурах, батлах, зөвшөөрөх
genre
төрөл, уран зохиолын төрөл, жанр
tradition
уламжлал, домог
recitation
уншлага, цээж уншлага
plutocratic
баячуудын ноёрхлын
renunciation
татгалзал, татгалзах явдал
disinterestedness
бодит, шударга байдал
machination
ов мэх, башир арга, заль
resilient
уян хатан, зөөлөн, гутаршгүй
extol
шагшин магтах, дээдлэн магтах
accuracy
нарийвчлал, яг таг байдал, үнэн зөв байдал
compromise
зөвшилцөл, буулт, тохиролцоо, зөвшилөх, харилцан буулт хийх
media
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл