Level 17 Level 19
Level 18

Level Eighteen


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spectacle
үзэгдэл, үзүүлбэр, тоглолт
heinous
муухай, зэвүүн, жигшмээр
accentuate
бичвэрт онцлон тэмдэглэх, онцлох
procure
авах, олж авах, хангах
vacillate
шийдэж чадахгүй байх, эргэлзэх, тээнэглэзэх
infinite
хязгааргүй, тоо томшгүй, эцэс төгсгөлгүй
assumption
төсөөлөл, ойлголт, хариуцах
trait
урвах, тэрслэх
imagine
төсөөлөх, дүрслэн бодох
accommodate
зохицох, үйлчлэх, хангах, байр оромж олгох
scrutiny
нягт судалгаа, задлан шинжилгээ, анхааран судлах
sully
сэвтээх, толботуулах, доромжлох
embellishment
чимэглэл
crystallize
тодорхой хэлбэртэй болох, талстжих, болоржих
existence
оршихуй, амьдрал, оршин тогтнол
paternal
эцгийн талын, эцгийн
belief
итгэл, итгэл найдвар, сүсэг
financial
санхүүгийн, эдийн засгийн
squelch
дарах, няц дарах, шалчганах
eulogy
магтаалын үг яриа
prolific
ургац сайтай, үр бүтээлтэй, элбэг
analytical
задлан шинжлэх, судлах
unavailable
боломжгүй, хүрэх боломжгүй
emancipate
чөлөөлөх, эрх чөлөө олгох
contaminate
халдварлах, доромжлох, бохирдуулах
emulate
дуурайх, мөчөөрхөх, дийлэхийг хичээх
tritium
тритий, ус төрөгчийн изотопи
parenthetical
оруулсан, хаалтад хийсэн, тайлбар маягаар оруулсан
current
одоогийн, болж буй, урсгал
knowledge
мэдлэг, танин мэдэхүй