Level 10 Level 12
Level 11

Level Eleven


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
querulous
гомдолтой, мөнхийн гомдоллодог
mute
чимээгүй болгох, хэлгүй хүн
parasite
шимэгч, бусдыг мөлжигч
vulgar
хэвийн, өргөн дэлгэрсэн, нийтийн
diatribe
хурц шүүмжлэл
buttress
тулгуур, түшиг
pressure
даралт, дарамт
tome
боть
motive
үндэслэл, шалтаг, шалтгаан
digression
хазайх
maverick
өөр үзэлтэн, өөрөөр сэтгэгч, имнэж тамгалаагүй тугал
rigid
нугаршгүй, тууштай
tranquil
амар амгалан, тайван
equable
нэгэн жигд, тэнцвэртэй, тайван
euphemism
зөөлрүүлэн хэлэх арга
precarious
тодорхой бус, найдваргүй, аз туршсан
transgress
давах, зөрчих
unparalleled
тэнцэлгүй, адилтгашгүй
skeptical
эргэлзсан, тээнэгэлзсэн
custom
зуршил, ёс заншил, хэвшил, гааль, захиалгаар хийсэн
establish
тогтоох, үндэслэх, бат бөх суулгах
complement
нэмэлт, тусагдахуун, нөхөлт
tacit
таг чиг, үг дуугүй, үгээр илэрхийлээгүй боловч ойлгомжтой
detest
жигших, үзэн ядах, зэвүүцэх
crystal
болор, талст, тунгалаг
encompass
бүслэх, агуулах, хүрээлэх
context
хам сэдэв, ямарваа нэг зүйлийн утгыг илэрхийлсэн мэдээлэл, нөхцөл
covert
нууц, далд, нуусан
consensus
нэг санаатай байх, харилцан зөвшөөрөл
arable
боловсруулсан, тариалангийн талбай