Level 9 Level 11
Level 10

Level Ten


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pertinent
хамаатай, холбоотой
cursory
өнгөцхөн, хурдан, түргэн
emollient
зөөлрүүлдэг, зөөллөдөг(арьс)
broach
хөндөх, сөхөх, үг өдөх
benefit
ашиг тус, үр ашиг
meaning
утга, агуулга, ач холбогдол
hormone
гормон, даавар
improve
сайжруулах
epidemiology
эпидиомологи, өвчний тархалтыг судлах шинжлэх ухаан
synergistic
үйлчлэх нөлөөг харилцан эрчимжүүлэхүйц, эмх цэгцтэй хамтран ажиллахуйц
aspiration
тэмүүлэл, эрмэлзэл
elegy
гунигт шүлэг, эмгэнэлийн дуу хөгжим
exclude
оруулахгүй байх, хасах, гадуурхах
onerous
яршигтай, ядаргаатай, дарамттай
foreboding
зөн, муу совин
invaluable
үнэлшгүй, үнэлж баршгүй
munificent
өгөөмөр, өглөгч
repress
дарамтлах, дарах, дарангуйлах
symphony
симфони, яруу хөгжим
agenda
хөтөлбөр, програм
insensible
мэдрэмжгүй, хайхрамжгүй
controversial
маргаантай, санал зөрөлдөөнтэй
lobbyist
лоббидогч, өөрийн хүсэл сонирхлын хүрээнд хүмүүсийг ажиллуулахыг эрмэлзэгч
defamation
гүтгэлэг, гүжирдлэг
deferment
хойшлуулал, хугацаа сунгалт
laudatory
сайшаалын, магтаалын
rapacious
шунахай, түрэмгий
solicitude
асрамж, халамж анхаарал тавьдаг байх
competitive
өрсөлдөж буй, өрсөлдөх чадвартай
insight
мөн чанарт нэвтрэх чадвар, гүн ойлголт, хэрсүү гярхай зан