Level 2 Level 4
Level 3

Johannes, kapittel 3


154 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἀγαπάω
Jeg elsker
αἰώνιος, -ον
Evig
ἀκούω
Jeg hører
ἀλήθεια, -ας, ἡ
Sannhet
ἀληθής, -ές
Sann
ἀλλἀ
Men, dog, utenom
ἀμήν
Amen
ἀναβαίνω
Jeg går opp
ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mann, menneske
ἂνωθεν
Ovenfra
ἀπειθέω
Jeg er ulydig
ἀπό (Gen)
Borte fra
ἀποκρίνομαι
Jeg svarer
ἀπόλλυμι
Active: Jeg ødelegger; Middle: Jeg dør
ἀποστέλλω
Jeg sender bort
ἄρχων, -οντος, ὁ
Hersker
αὐξάνω
Jeg øker noe
ἀυτός, -οῦ
Han, hun, det
βάλλω
Jeg kaster
βαπτίζω
Jeg døper
βασιλεία, -ας, ἡ
Kongedømme
γάρ
For, da
γεννάω
Jeg får barn
γέρων, οντος, ὁ
Gammel
γῆ, γῆς, ἡ
Jord, land
γίνομαι
Jeg blir
γινώσκω
Jeg kjenner
δέ
Men, og
δεῖ
Ett er nødvendig
δεύτερος, -α, -ον
Andre
διά
Gen: Gjennom; Acc: Av hensyn til
διατρίβω
Jeg nøler
διδάσκαλος, -ου, ὁ
Lærer
δίδωμι
Jeg gir ut
δύναμαι
Jeg har makt
ἐάν
Hvis, når
ἐγγύς
Nær
ἐγώ
Jeg
εἰ
Hvis
οἶδα
Jeg vet, forstår
εἰμί
Jeg er
εἰς (Acc)
Inntil, i, med
εἰσέρχομαι
Jeg går inn
ἐκ, ἐξ (Gen)
Ut fra, fra
ἐκεῖ
Der
ἐκεῖνος, -η, -ο
Sg: Det; Pl: Disse
ἐλαττόω
Jeg minsker
ἐλέγχω
Jeg dømmer
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
Meg, mine
ἔμπροσθεν (Gen)
Foran
ἐν (Dat)
I, på, med
ἐπάνω
Over
ἐπί
Gen: På, over, når; Dat: På grunnlag av; Acc: På, til, mot
ἐπίγειος, ον
Jordisk
ἐπουράνιος, -ον
Himmelsk
ἐργάζομαι
Jeg jobber
ἔργον, -ου, τό
Arbeid, gjerning
ἔρημος, ον
Subst: Ørken; Adj: Forlatt
ἔρχομαι
Jeg kommer
ἔχω
Jeg har
ζήτησις, εως, ἡ
Diskusjon
ζωή, -ῆς, ἡ
Liv
Eller, enten, enn
ἤδη
Nå, allerede
ἡμεῖς
Vi
θαυμάζω
Jeg undrer
θέλω
Jeg vil
θεός, -οῦ, ὁ
Gud
ἴδε
Se!
Ιησοῦς, -οῦ, ὁ
Jesus
ἵνα
For at, at
Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Jordan
ἵστημι
Jeg står
καθαρισμός, οῦ, ὁ
Renselse
καθώς
Som, likesom
καί
Og
καταβαίνω
Jeg går ned
κοιλία, -ας, ἡ
Mage
κόσμος, ου, ὁ
Verden
κρίνω
Jeg dømmer
κρίσις, -εως, ἡ
Dom
λαλέω
Jeg sier
λαμβάνω
Jeg tar, mottar
λέγω
Jeg sier
μαθητής, -οῦ, ὁ
Disippel
μᾶλλον
Mer, heller
μαρτυρέω
Jeg bærer, vitner
μαρτυρία, ας, ἡ
Vitnesbyrd
μένω
Jeg blir
μετά
Gen: Med; Acc: Etter
μέτρον, -ου, τό
Mål
μή
Ikke, hvis ikke
μήτηρ, μητρός, ἡ
Mor
μισέω
Jeg hater
μονογενής, ές
Eneste fødte
νύμφη, ης, ἡ
Brud, ung kvinne, stedatter
νυμφίος, -ου, ὁ
Brudgom
νύξ, νυκτός, ἡ
Natt
ὁ, ἡ, τὁ
Τhe
ὄνομα, -ματος, τό
Navn
ὅπου
Hvor
ὁράω
Jeg ser
ὀργή, -ῆς, ἡ
Sinne
ὅς, ἥ, ὅ
Hvem
ὅτι
Da, siden, fordi
οὐ, οὐκ, οὐχ
Ikke
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
Ingen, intet
οὖν
Derfor
οὒπω
Ikke enda
οὐρανός, -οῦ, ὁ
Himmel
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
Denne
οὕτως
Slik
ὂφις -εως, ὁ
Slange
παραγίνομαι
Jeg kommer
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Hver, alle
πατήρ, πατρός, ὁ
Far
πέραν
Gen: Bortenfor
περί
Angående
πιστεύω
Jeg tror
πληρόω
Jeg fyller
πνεῦμα, -ματος, τό
Ånd, pust
πνέω
Jeg blåser
πόθεν
Hvorfra?
ποιέω
Jeg gjør
πολύς, πολλή, πολύ
Mye, mange
πονηρός, -ά, -όν
Ond
ποῦ
Hvor?
πράσσω
Jeg gjør
πρός (Acc)
Mot, til
πῶς
Hvordan?
ῥαββί, ὁ
Rabbi
ῥῆμα, -ματος, τό
Ord
σάρξ, σαρκός, ἡ
Kjød
σημεῖον, -ου, τό
Mirakel, tegn
σκότος, -ους, τό
Mørke
σύ
Du
σφραγίζω
Jeg forsegler
σῴζω
Jeg frelser, redder
τίς, τί
Hvem, hva, hvilken?
ὕδωρ, ὕδατος, τό
Vann
υἱός, -οῦ, ὁ
Sønn
ὑμεῖς
Dere
ὑπάγω
Jeg går vekk
ὑψόω
Jeg opphøyer
φανερόω
Jeg gjør synlig
φαῦλος
Ond
φίλος, -η, -ον
Adj: Elsket; Subst: Venn
φυλακή, -ῆς, ἡ
Vokter
φονή, -ῆς, ἡ
Lyd, stemme
φῶς, φωτός, τό
Lys
χαίρω
Jeg fryder meg
χαρά, -ᾶς, ἡ
Glede
χείρ, χειρός, ἡ
Hånd
ὥστε
Slik at