Level 5 Level 7
Level 6

NỘI TIẾT


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
HORMON TUYẾN GIÁP
• Gồm: T3, T4 => vận chuyển trong máu chủ yếu dưới dạng kết hợp với protein, dạng tự do rất ít. • Làm tăng tốc độ lấy calci ra khỏi xương ( cường giáp kéo dài sẽ làm mất calci xương ) => tăng Ca/máu. • T3, T4 tăng: cường giáp, bướu giáp độc (bệnh Graves - Basedow).. • T3, T4 giảm: suy thùy trước tuyến yên, nhược giáp..
T3 (Triodothyronin)
• Trị số bình thường: + T3 tự do = FT3: 5,3 - 9,2 pmol/l + T3 toàn phần = T3: 1,5 - 3,1 nmol/l. • Bướu cổ đơn thuần: T3, T4 bình thường.
T4 (tetraiodothyronin) = thyroxin
• Là hormon chính của giáp trạng. • Trị số bình thường: + T4 tự do: 7 - 21 pmol/l + T4 toàn phần: 50 - 130 nmol/l.
TSH (Thyroid Stimulating Hormon)
Trị số bình thường: <= 10 mU/L. Là hormon kích thích tuyến giáp ( = kích tố giáp ), do tuyến yên trước chế tiết. Giảm: suy thùy trước tuyến yên, cường giáp (nhiễm độc giáp - Basedow - Cơn bão giáp) • Tăng: suy giáp ngoại vi, tăng nhẹ trong bướu cổ khuếch tán..