Level 7 Level 9
Level 8

Viết câu tiếng Anh (4)


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The green door is opened at once
Cánh cửa xanh được mở ngay lập tức
A little boy is running in the street
Một cậu bé đang chạy trên đường phố
The boy in blue hat opened the back door this morning
Cậu bé đội mũ xanh da trời đã mở cửa sau lúc sáng nay
We all in this class speak English rather well
Tất cả chúng ta trong lớp này nói tiếng Anh khá tốt
That man there is my elder brother
Người đàn ông ở đó là anh trai tôi
These young men will become factory workers next year
Những chàng trai trẻ này sẽ thành công nhân nhà máy vào sang năm