Level 67 Level 69
Level 68

Từ vựng số từ, số đếm (34)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
twenty
số hai mươi
fifty-six
số năm mươi sáu
a dozen
một tá (mười hai)
a hundred
số một trăm
a thousand and six
số một nghìn không trăm lẻ sáu
the first
thứ nhất
the eighth
thứ tám
the forty-second
thứ bốn mươi hai
the hundredth
thứ một trăm
five
số năm
third
thứ ba (chỉ thứ tự)
hundreds of people
hàng trăm người
join
gia nhập, tham gia, nhập vào, kết hợp
army
quân đôi, đội quân