Level 66 Level 68
Level 67

Viết câu tiếng Anh đại từ và tính từ bất định


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
All the boys have come
Tất cả chàng trai đã đến
All is not lost
Tất cả không bị mất
All are welcome
Tất cả được hoan nghênh
They all agreed to this
Họ đều đã đồng ý với điều này
All of them were happy
Tất cả bọn họ đều đã hạnh phúc
I have two brothers, both are engineers
Tôi có hai anh em trai, cả hai đều là kỹ sư
I want the other book
Tôi muốn cuốn sách khác
Please give me another pencil
Làm ơn đưa tôi một cây bút chì khác
Some people like tea, others like coffee
Một số người thích trà, số khác thích cà phê
This pencil is broken, can you lend me another?
Cây bút chì này bị hư, bạn có thể cho tôi mượn một cây khác được không?
They looked at each other
Họ đã nhìn nhau
We should help one another
Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau