Level 62 Level 64
Level 63

Viết câu tiếng Anh với many, much, few, little 2


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He doesn't swim much
Anh ấy không bơi nhiều
I don't think much of it
Tôi không suy nghĩ nhiều về nó
Few people would agree with you
Ít người sẽ đồng ý với bạn
He has very little knowledge of the matter
Anh ấy có rất ít kiến thức về vấn đề này
Many people read Einstein's book but few understood it
Nhiều người đã đọc sách của Einstein nhưng ít người hiểu được nó
Few of my friends were there
Vài bạn tôi đã ở đó
We must keep what little we have
Chúng ta phải giữ những gì ít ỏi chúng ta có được
The little of his work that I have seen is excellent
Một chút công việc của cậu ta mà tôi đã thấy là xuất sắc
We are going away for a few days
Chúng tôi đang đi xa trong một vài ngày
Only a few people could understand the book
Chỉ một ít người có thể hiểu được cuốn sách
He had only a little food and water
Anh ấy đã chỉ còn một ít thức ăn và nước
He knows a little of everything
Anh ấy biết mỗi thứ một chút