Level 61 Level 63
Level 62

Từ vựng (31)


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
swim
bơi
few
ít, một vài (đếm được)
little
nhỏ, một chút, một ít (không đếm được)
few people
ít người, vài người
Einstein's book
sách của Einstein
understood
đã hiểu (quá khứ của understand)
excellent
xuất sắc, rất tốt, tuyệt vời
a few
một chút, một ít (đếm được)
a little
một ít, một chút (không đếm được)
go away
đi xa, rời khỏi
for
cho, trong, tại vì
a few days
một vài ngày
only
chỉ, duy nhất, chỉ có một
a few people
một ít người
understand
hiểu
food
thức ăn, thực phẩm, lương thực
a little of everything
mỗi thứ một chút