Level 51 Level 53
Level 52

Từ vựng (26)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
some
vài, một vài, một ít, một số
any
bất cứ, bất kỳ, không chút gì
wine
rượu
pocket
túi áo, túi quần, túi
match
diêm, trận đấu
put
để, đặt, cho vào, lắp vào
hardly
hầu như không, chỉ vừa mới
find
tìm, tìm thấy
send
gửi
difficulty
sự khó khăn, cảnh khó khăn