Level 43 Level 45
Level 44

Viết câu tiếng Anh dạng so sánh 3


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
February is the shortest month of the year
Tháng Hai là tháng ngắn nhất của năm
This is the largest room of the house
Đây là căn phòng rộng rãi nhất của ngôi nhà
Autumn is the finest season of the year
Mùa Thu là mùa đẹp nhất của năm
He is the tallest boy in my class
Anh ấy là chàng trai cao nhất trong lớp của tôi
Nam is the least tall of the family
Nam thấp nhất trong gia đình
She is the least diligent girl in my class
Cô ấy là cô gái kém siêng năng nhất trong lớp của tôi
Steel is the most useful of all metals
Thép hữu ích nhất trong tất cả các kim loại
My right hand is the stronger one
Bàn tay phải của tôi là cái tay khỏe hơn
Hota is older than Minh
Hota nhiều tuổi hơn Minh
Nam is the oldest boy in my class
Nam là cậu trai nhiều tuổi nhất trong lớp của tôi
That is the oldest house in the city
Đó là ngôi nhà cổ nhất trong thành phố