Level 41 Level 43
Level 42

Viết câu tiếng Anh dạng so sánh 2


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The more the merrier
Càng đông càng vui
The other day I went to the theatre
Hôm nọ tôi đã đi đến nhà hát
I'm reading a curious book
Tôi đang đọc một cuốn sách đầy tò mò
I want a better job
Tôi muốn một công việc tốt hơn
This box is too small, give me a bigger one
Cái hộp này nhỏ quá, cho tôi một cái khác lớn hơn
He is better now
Bây giờ anh ấy đã khá hơn
It is warmer this morning
Sáng nay trời ấm hơn
They have made the house bigger
Họ đã tạo ra ngôi nhà lớn hơn
You must keep your room cleaner
Bạn phải giữ cho phòng của mình sạch sẽ hơn
I am junior to him
Tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy
His strength is superior to me
Sức lực của anh ấy thì lớn hơn tôi