Level 3 Level 5
Level 4

Viết câu tiếng Anh 2


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It is hard work, but I know you can work hard
Đó là công việc khó khăn, nhưng tôi biết bạn có thể làm việc chăm chỉ
I like to drink tea
Tôi thích uống trà
These oranges are bigger than those
Những quả cam này thì to hơn những quả kia
This is my book. It is not yours
Đây là sách của tôi. Nó không phải là của bạn
The room is quite dark. He is not sitting in the dark
Căn phòng khá tối. Anh ấy không đang ngồi trong bóng tối
This lamp gives a poor light. Light the other lamp, please
Cái đèn này cho ánh sáng yếu quá. Làm ơn thắp đèn khác lên
Cotton is not heavy, it is light
Sợi bông không nặng, nó nhẹ
Nam is sitting at the back of the class
Nam đang ngồi ở phía cuối lớp học
Let's go for a walk. We shall go down the street
Cùng đi dạo nào. Chúng ta sẽ đi xuống phố