Level 34 Level 36
Level 35

Từ vựng (18)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I will (I'll)
Tôi sẽ
tell
kể, nói
something
một cái gì đó, một điều gì đó
provide
cung cấp
everything
mọi thứ, mọi cái
glass
cái ly, cái cốc
full
đầy
greedy
tham lam
money
tiền bạc
greedy of money
tham tiền, hám tiền
matter
vấn đề, vật chất
worthy
đáng, xứng đáng
attention
chú ý, sự chú ý
worthy of attention
đáng chú ý
both
cả hai
both ... and ...
vừa ... vừa ...
witty
dí dỏm
wise
khôn ngoan, thông thái
cold
lạnh, cảm lạnh
wet
ướt, ẩm ướt
windy
có gió
asleep
ngủ, đang ngủ