Level 27 Level 29
Level 28

Viết câu tiếng Anh 13


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
She learnt to play the flute
Cô ấy đã học chơi sáo
She can play the piano well
Cô ấy có thể chơi đàn piano giỏi
We should help the sick and the poor
Chúng ta nên giúp đỡ người bệnh và người nghèo
The wounded were carried away
Những người bị thương đã được khiêng đi
Mr. Nam went to Haiphong yesterday
Ngài Nam đã đi đến Hải Phòng vào hôm qua
Hanoi is the capital of Vietnam
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam
Vietnam is a rich and beautiful country
Việt Nam là một quốc gia giàu có và đẹp đẽ
I don't want the Mr. Nam who works at your office. I want the other one
Tôi không muốn ông Nam, người làm việc tại văn phòng của bạn. Tôi muốn người khác