Level 25 Level 27
Level 26

Viết câu tiếng Anh về nơi chốn


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He came to the United Kingdom to have operated on
Anh ấy đã đến vương quốc Anh để phẫu thuật
The United States will never become China
Hoa Kỳ sẽ không bao giờ trở thành Trung Quốc
Downstream of the Mekong is the very lifeblood of Vietnam
Vùng hạ lưu, sông Mêkông là mạch sống của Việt Nam
In the winter, when you are skiing in the Alps
Vào mùa đông, khi bạn đang trượt tuyết ở dãy Alps
He ventured north to the Black Sea and Scythia
Ông ấy đã mạo hiểm về phía Bắc đến biển Đen và Scythia
Here's data from the South Atlantic
Đây là số liệu từ Nam Đại Tây Dương