Level 69 Level 71
Level 70

Características geográficas


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
เนินเขา Nein k̄heā
monte, colina
ป่า bpàa
floresta
หาดทราย hàat saai
praia
กระแส Kras̄æ
riacho
ภูเขา poo kăo
montanha
จุดสูงสุด Cud s̄ūngs̄ud
pico
แม่น้ำ Mæ̀n̂ả
rio
ทะเล tá-lay
mar
มหาสมุทร má-hăa sà-mùt
oceano
คลื่น Khlụ̄̀n
onda
กระแสน้ำแรง Kras̄æn̂ả ræng
maré alta
น้ำลง N̂ảlng
maré baixa
บ่อน้ำ B̀xn̂ả
lagoa
ทะเล สาป , บึง tá-lay sàap , beung
lago
เกาะ gòr
ilha
หน้าผา H̄n̂āp̄hā
penhasco
ถ้ำ T̄ĥả
caverna
โขดหิน K̄hod h̄in
pedras
เนื้อไม้ Neụ̄̂xmị̂
bosque
ป่าฝน P̀ā f̄n
floresta tropical
ปลัก Plạk
pântano
น้ำตก N̂ảtk
cachoeira
น้ำเชี่ยว N̂ả cheī̀yw
corredeiras
ชนบท Chnbth
zona rural
สนาม S̄nām
campo
กั้น Kận
cerca viva
เกษตร Kes̄ʹtr
terra agrícola
ทุ่งหญ้า Thùng h̄ỵ̂ā
pasto
ทุ้งหญ้า Thûng h̄ỵ̂ā
pastagem
ที่ราบ Thī̀rāb
planície
ทะเลทราย Thalethrāy
deserto
โอเอซิส Xoxesis̄
oásis
ภูเขาไฟ P̣hūk̄heāfị
vulcão
นำ้พุร้อนที่พุ่งขึ้นจากใต้ดินเป็นช่วง ๆ Nả̂ phu r̂xn thī̀ phùng k̄hụ̂n cāk tı̂din pĕn ch̀wng «
géiser
เทือกเขา Theụ̄xkk̄heā
cadeia de montanhas
ที่ราบสูง Thī̀rābs̄ūng
planalto
หุบเขา H̄ubk̄heā
vale
หุบเขาลึก H̄ubk̄heā lụk
canyon
ภูเขาทราย P̣hūk̄heā thrāy
duna de areia
ดินแดนขั้วโลก Din dæn k̄hậwlok
região polar
ธารน้ำแข็ง Ṭhār n̂ảk̄hæ̆ng
geleira
ภูเขาน้ำแข็ง P̣hūk̄heān̂ảk̄hæ̆ng
iceberg