Level 4 Level 6
Level 5

Frases principais 3


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ราตรี สวัสดิ์ râat-trii sà-wàt
Boa Noite
ช่วย หน่อย ได้ ไหม chûay nàwy dâai măi
Você pode me ajudar?
ไม่เป็นไร mâi pen-rai
Sem problemas.
คุณ ชื่อ อะไร khun chûe à-rai
Qual é o seu nome?
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก yin-dii thîi dâai rú jàk
Prazer em conhecê-lo.
ยินดี ที่ ได้ คุย ด้วย yin-dii thîi dâai khui dûay
Bom falar com você.
ดี dii
Bom
เย็นนี้ว่างไหม? yen née wâang măi?
Você está livre esta noite?
แนะนําร้านอาหารเที่ยงให้หน่อย? náe nam ráan aa-hăan tîang hâi nòi?
Você pode sugerir um lugar para o almoço?
ไปเจอกันที่นั่น bpai jer gan têe nân
Vou te encontrar lá