Level 25 Level 27
Level 26

Verbos no passado


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
คำกริยา kam gà-rí-yaa
verbos
อดีต à-dèet
passado
ฉัน พูด chăn pôot
eu falei
ฉัน เขียน chăn kĭan
eu escrevi
ฉัน ขับ chăn kàp
eu dirigi
ฉัน รัก chăn rák
eu amei
ฉัน ให้ chăn hâi
eu dei
ฉัน ยิ้ม chăn yím
eu sorri
ฉัน ได้ chăn dâi
eu peguei
เขา พูด kăo pôot
ele falou
เขา เขียน kăo kĭan
ele escreveu
เขา ขับ kăo kàp
ele dirigia
เขา รัก kăo rák
ele amou
เขา ให้ kăo hâi
ele deu
เขา ยิ้ม kăo yím
ele sorriu
เขา เอา kăo ao
ele levou
เรา พูด rao pôot
nós falamos
เรา เขียน rao kĭan
nós escrevemos
เรา ขับ rao kàp
nós dirigimos
เรา รัก rao rák
nós amamos
เรา ให้ rao hâi
nós demos
เรา ยิ้ม rao yím
nós sorrimos
เรา ได้ rao dâi
nós pegamos