Level 7 Level 9
Level 8

751-1000 Academic Dutch


250 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vaardig
skilled
eenduidig
unequivocal
het getal
the number, figure [not de nummering, het aantal]
verminderen
to reduce, decrease, diminish [not verlagen, teruglopen, afnemen, dalen]
de tabel
the table, tabulation
bekritiseren
to criticize (tr.)
decoderen
to decode
toetsbaar
testable [not aantoonbar, verifieerbaar]
het minimum
the minimum [not het minpunt]
normeren
to standardize, normalize [not standaardiseren]
de overeenkomst
the similarity, agreement, contract
honoreren
to award, honor
versnellen
to accelerate, speed up
de emissie
the emission
de samenvatting
the summary
de analyse
the analysis
bijgaand
enclosed, accompanying [not bijkomend, bijbehorend]
de isolatie
the isolation
willekeurig
random, arbitrary
de werkgroep
the working group
beamen
to agree (with), endorse
waarnemen
to observe, perceive, replace temporarily, make use of
de test
the test [not de proef]
individueel
individual, single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
wijzigen
to change, alter, modify
verantwoordelijk
responsible
het oppervlak
the surface [not de oppervlakte]
bedenken
to conceive, think of
het overzicht
the overview
de waarde
the value, worth, price, valuable
de decodering
the decoding
de symmetrie
the symmetry
inbrengen
to contribute, bring in
de verkleining
the reduction, making smaller
meetbaar
measurable
induceren
to induce
de catastrofe
the catastrophe
de alfa
the arts, humanities, languages
de interactie
the interaction [not de interferentie, de wisselwerking, het dwarsverband]
terugvoeren
to trace back to
de recensie
the review, criticism
ontwikkelen
to develop
de coördinaat
the coordinate
omkeerbaar
reversible
de argumentatie
the argumentation
gelieerd
allied (to)
inluiden
to herald, prelude
coderen
to code
de afbeelding
the picture, image, figure
convergent
convergent
gebaat zijn (bij)
to be helpful (to)
de publicatie
the publication
accepteren
to accept , to receive , to approve
het dwarsverband
the interconnection [not de interferentie, de wisselwerking, de interactie]
de circulatie
the circulation
modificeren
to modify
uitvergroten
to enlarge, magnify, blow up [not vermeerderen, vergroten, groeien]
de praktijk
the practice, the experience [not het practicum]
aantreffen
to find, meet
de constructie
the structure, construction [not de structuur, de samenstelling]
de verspreiding
the distribution, spreading
onderstaand
(mentioned) below
chronisch
chronic
beheersen
to control, govern, dominate, rule [not domineren, controleren, sturen]
defect
defective
de straling
the radiation
acceptabel
acceptable
aannemelijk
plausible, acceptable
inzetbaar
available, usable (people)
doceren
to teach, lecture
variabel
variable
oplosbaar
soluble
causaal
causal
de grafiek
the diagram, graph
omstreden
controversial, contentious, disputed, debatable
de codering
the coding
de vermeerdering
the growth, accession [not de toename, de groei]
beschikbaar
available [not b...en]
verordenen
to decree
concentreren
to concentrate
de kritiek
the criticism
uitsluiten
to exclude, lock out
het paradigma
the paradigm
becijferen
to calculate, compute, estimate
evalueren
to evaluate
deelnemen
to participate, take part, partake
intensief
intensive
excellent
excellent
de garantie
the guarantee
de verhouding
the proportion, ratio, relationship
de mutatie
the mutation
het aantal
the number, the quantity, quantity, the amount, amount, number [not het getal, de hoeveelheid, de kwantiteit, de grootheid, de hoeveelheid]
de verwerking
the processing, incorporation, digestion
de dwarsdoorsnede
the cross-section
het systeem
the system
descriptief
descriptive [not beschrijvend]
de ondergrens
the lower limit
hypothetisch
hypothetical
de logistiek
the logistics
zogeheten
so-called [not zogenoemd]
idealiter
ideally
onconventioneel
unconventional
tegenstrijdig
contradictory
de competitie
the competition, contest; league (Sports)
doorredeneren
to continue a line of reasoning
toelaatbaar
permissible
de nuance
the nuance
de werkvorm
the instructional format, form of work
ontdekken
to discover
proefondervindelijk
experimental [not experimenteel]
weerspreken
to contradict, refute
symmetrisch
symmetric(al)
onproblematisch
unproblematic [not probleemloos]
de tijdsdruk
the pressure of time
de verwijzing
the reference [not de referentie]
vertekenen
to distort, draw wrong
fijnmazig
fine-meshed
de legenda
the legend (on the atlas)
de voorspelling
the prediction
bewerken
to revise, edit, work
de limiet
the limit [not de grens, de beperking]
beschrijven
to describe
het eindresultaat
the end result
legitiem
legitimate
achterliggend
underlying [not onderliggend]
de beoordeling
the assessment, judgment [not de inschatting]
de commotie
the commotion
de discipline
the discipline
de indicatie
the indication
definiëren
to define [not omschrijven]
diskwalificeren
to disqualify
het proefschrift
the doctoral thesis [not doctoraalexamen, de these, de stelling]
discreet
discreet
ageren
to agitate, act
de vervorming
the distortion, deforming
regenereren
to regenerate
de versnippering
the fragmentation
virtueel
virtual
de redenering
the reasoning
de omslag
the change, cover
(zich) prepareren
to prepare
de samenstelling
the composition, structure, compound, construction, constitution, formation, membership, make up [not de constructie, de structuur]
de classificatie
the classification
overeenkomen
to correspond to, agree [not corresponderen]
lanceren
to launch
substantieel
substantial
continu
continuous(ly)
uitgebreid
extensive, comprehensive, elaborate
diffuus
diffuse
onopgehelderd
unexplained, uncleared up
falsifieerbaar
falsifiable
maskeren
to mask
langlopend
long-term
generaliseren
to generalize
relationeel
relational
de doorsnede
the section, cross-section, diameter
het document
the document
de impressie
the impression
waarderen
to value, estimate, appraise, apprize, apprise, appreciate, esteem, treasure, prize
thematisch
thematic
de ordening
the ordering, arrangement, regulation [not de regulatie, de regelmatigheid, de regelmaat, de (rang)orde, de rangschikking, de sortering]
geleidelijk
gradually
afbreken
to decompose, to break off
gemiddeld
on average, average
relateren
to relate
de presentatie
the presentation
de wisselwerking
the interaction, interplay [not de interactie, het dwarsverband, de interferentie, het neveneffect]
instabiel
unstable
de fusie
the merger
de rectificatie
the rectification
de toetsbaarheid
the testability (capability to be tested)
de coëfficiënt
the coefficient
waarschuwen
to warn
vrijwel
practically, nearly, rather well [not welgeteld, welbeschouwd, praktisch, daadwerkelijk]
reproduceren
to reproduce
de controverse
the controversy
dalen
to decrease, descend, fall (down) [not verlagen, teruglopen, afnemen, verminderen]
de optelling
the addition, sum [not de toevoeging]
herhaaldelijk
repeatedly
het criterium
the criterion, standard against which something is measured (i.e. standard or principle) [not de standaard]
de propositie
the proposition
de correlatie
the correlation
identificeren
to identify
de regeneratie
the regeneration
blootstellen
to expose to [not blootstaan]
de output
the output
concluderen
to conclude
de behulp
the help, aid
de voorkeur
the preference, priority
elementair
elementary
substitueren
to substitute
de oppervlakte
the area (of a surface, territory or other object) [not het oppervlak]
auditief
auditory
variërend
varying
prominent
prominent
het verschijnsel
the phenomenon, symptom
daadwerkelijk
actual, real, practical [not praktisch, vrijwel]
de automatisering
the automation
nuanceren
to nuance
de evolutie
the evolution
de stagnatie
the stagnation
numeriek
numerical
compenseren
to compensate (for)
de opponent
the opponent
selecteren
to select
succesvol
successful
de meting
the measurement
flexibel
flexible
bevragen
to interview, ask [not interviewen]
de apparatuur
the equipment
geavanceerd
sophisticated, advanced
schatten
to estimate, value
het naslagwerk
the reference work
de techniek
the technique
vooringenomen
biased
de controle
the control
de editie
the edition
onhaalbaar
unfeasible
de maakbaarheid
the feasibility, manufacturability
onverklaard
unexplained
ondenkbaar
inconceivable, unthinkable
gechargeerd
exaggerated, overstated
de intermediair
the intermediary
het percentage
the percentage
de essentie
the essence
resterend
remaining
voorspellen
to predict
aflezen
to read out, off
de doelstelling
the objective, aim, goal
ondergeschikt
minor, secondary, subordinate
de stabilisator
the stabilizer
de stoornis
the disorder
de workshop
the workshop
omrekenen
to convert (to), turn (into)
onorthodox
unorthodox
combineren
to combine
integraal
integral
het diagram
the diagram, drawing which accompanies an explanation; chart, plan
loodrecht
perpendicular, vertical
het debet
the debit
de afweging
the consideration
incidenteel
incidental
de representatie
the representation
de opdracht
the assignment, task, order [not de orde, de opgave]
de bovengrens
the upper limit
belangwekkend
interesting, engaging attention [not interessant, opvallend]
de waarschijnlijkheid
the probability
de hoogleraar
the professor, university instructor
de statisticus
the statistician
de reactie
the reaction