Level 37 Level 39
Level 38

556 - 570


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fuss
сърдя ,тревожа
rigid
твърд, неогъваем ,строг
inquest
следствие, дознание, съд
penitential
каящ се грешник
solemn
тържествен, сериозен, официален
admire
уважавам, почитам, възхищавам се от, любувам се на
glint
блясък, проблясък, отблясък
dragonfly
водно конче
handkerchief
носна кърпичка,малко шалче, кърпа за глава
bandaging
превръзка
injury
вреда, нараняване, травма
elsewhere
другаде
scoop
голяма печалба, сензационна новина
enamel
емайл, емайл лак
alongside
успоредно, до него