Level 89 Level 91
Level 90

Sąd


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accusation
oskarżenie
accused
oskarżony
to acquit
uniewinniać; uniewinnić
acquittal
uniewinnienie
administrative court
sąd administracyjny
appeal
apelacja; odwołanie
to appeal
złożyć apelację
assessor
ławnik
attorney
pełnomocnik, adwokat
authority of the court
powaga sądu
bail
kaucja
blame
wina
blameless
niewinny
capital punishment
kara śmierci (syn: death penalty)
civil court
sąd cywilny
compromise in a court
ugoda sądowa
conciliatory court
sąd pojednawczy; sąd polubowny
to confess oneself guilty
przyznać się do winy (syn: plea guilty)
to convict
skazać
counsellor
mecenas, radca prawny
court action
postępowanie sądowe
court executor
komornik sądowy
court of appeal
sąd apelacyjny
court-appointed curator
kurator sądowy
courtroom
sala rozpraw
criminal court
sąd karny
decree absolute
prawomocne orzeczenie sądu
defence
obrona
defendant
podsądny, oskarżony
due to lack of evidence
z braku dowodów
fine
grzywna
gavel
młotek (sędziego)
gown
toga
guilt
wina
house arrest
areszt domowy
impeachment
postawienie w sta oskarżenia
to impose a fine
nałożyć grzywnę
injunction
nakaz sądowy
innocence
niewinność
instance
instancja
judge
sędzia
jury
ława przysięgłych
just
sprawiedliwy
justice
sprawiedliwość
lawyer
prawnik
letter of the law
litera prawa
liability
odpowiedzialność, obciażenie, zobowiązanie
life sentence
kara dożywocia
miscarriage of justice
pomyłka sądowa
mitigating circumstances
okoliczności łagodzące
on appeal
przy sądzie wyższej instancji
perjury
krzywoprzysięstwo
plaintiff
powód (strona pokrzywdzona w sądzie), oskarżyciel
plea of guilty
przyznanie się do winy
power of attorney
pełnomocnictwo
president of the court
prezes sądu
to prosecute
oskarżać, ścigać sądownie, zaskarżać
prosecutor
oskarżyciel; prokurator
to punish
ukarać
punishment
kara
the guilty one
winowajca
to put sb under arrest
nałożyć areszt na kogoś
to read out the verdict
odczytać wyrok
to release on bail
zwolnić za kaucją
remission
złagodzenie wyroku
right of appeal
prawo do odwołania
to sentence
skazać
show trial
proces pokazowy
sitting of a court
posiedzenie sądu
smart claims court
sąd rozpatrujący drobne wykroczenia
solicitor
adwokat
to stand trial
stawać/stanąć przed sądem
to sue
skarżyć; procesować się
summons before a court
wezwanie na rozprawę sądową
Supreme Court
Sąd Najwyższy
suspended jail sentence
kara więzienia w zawieszeniu
test case
precedens sądowy
the court held that...
sąd stwierdził iż...
trial
proces; rozprawa
witness
świadek