Level 78 Level 80
Level 79

Elektrotechnika


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternating current
prąd przemienny
capacitance
pojemność elektryczna
conductance
konduktancja
Coulomb's law
prawo Coulomba
current density
gęstość prądu
current source
źródło prądu
dielectric
dielektryk; izolator
dipole
dipol
direct current
prąd stały
electric arc
łuk elektryczny
electric charge
ładunek elektryczny
electric current
prąd elektryczny
electric field
pole elektryczne
electric potential
potencjał elektryczny
electrical conduction
przewodnictwo elektryczne
electrical engineering
elektrotechnika (inżynieria elektryczna)
electromagnetic radiation
promieniowanie elektromagnetyczne
electrical network
obwód elektryczny, sieć energetyczna
impedance
impedancja
inductance
indukcyjność
Lorentz force
siła Lorentza
magnetic field
pole magnetyczne
magnetic field strength
natężenie pola magnetycznego
magnetic flux
strumień indukcji magnetycznej
magnetic moment
moment magnetyczny
magnetism
magnetyzm
Ohm's law
prawo Ohma
permeability
przenikalność magnetyczna
reactance
reaktancja
resistance
rezystancja
resistivity
rezystywność
superconductivity
nadprzewodnictwo
voltage drop
spadek napięcia
voltage source
źródło napięcia