Level 43 Level 45
Level 44

Fizyka


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acceleration
przyspieszenie
angular acceleration
przyspieszenie kątowe
angular velocity
prędkość kątowa
atom
atom
atomic
atomowy (syn: nuclear)
centrifugal force
siła odśrodkowa
centripetal acceleration
przyspieszenie dośrodkowe
to convert heat into work
zamienić ciepło na pracę
dynamics
dynamika
energy
energia
force
siła
frame of reference
układ odniesienia
heat
ciepło
impulse
popęd
kinetic energy
energia kinetyczna
mass
masa
matter
materia
momentum
pęd
motion
ruch
net force
siła wypadkowa
Newton's laws of motion
zasady dynamiki Newtona
physical
fizykalny; dotyczący fizyki
physicist
fizyk
physics
fizyka
potential energy
energia potencjalna
quantum mechanics
mechanika kwantowa
scalar
skalar
second law of thermodynamics
druga zasada termodynamiki
space-time
czasoprzestrzeń
speed
prędkość
speed of light
prędkość światła
statics
statyka
theory of relativity
teoria względności
third law of thermodynamics
trzecia zasada
torque
moment siły
trajectory
tor (lotu)
vacuum
próżnia
vector
wektor
velocity
prędkość
wave
fala
work
praca