Level 5 Level 7
Level 6

Day 6


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capsule
жижиг гэр, капсул
preserve
хамгаалах, хадгалах
denounce
буруутгах, яллах
unique
давтагдашгүй
torrent
ширүүн урсгал
resent
дургүйцэх, гомдох
molest
хүчирхийлэхээр оролдох, дайрах
gloomy
бүрхэг, уйтгартай
unforeseen
тооцоогүй, таамаглаагүй
exaggerate
хэтрүүлэх, өргөжүүлэх
amateur
сонирхогч, мэргэжлийн бус
mediocre
дунд, энгийн
variety
янз бүрийн
valid
хүчинтэй
survive
амьдрах, амьд үлдэх