Level 32 Level 34
Level 33

Day 33


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complacent
хангалуун, бахархсан
wasp
шар зөгий, морин зөгий
rehabilitate
нэр төрийг сэргээх, нөхөн сэргээх, сэргээн босгох
parole
батлан даалт, үнэн үг
vertical
босоо шугам, эгц
multitude
учиргүй их, их олон
nominate
томилох, дэвшүүлэх
potential
хүчин чадал, чадамж
morgue
морг, цогцос хадгалах газар
preoccupied
бодолд автсан, урьдаас эзэлсэн
upholstery
бүрээс, бүтээлэг
indifference
хайхрамжгүй, хайхрахгүй байдал
maintain
дэмжлэг үзүүлэх, үйлчлэх
snub
үл тоосон харьцаа, хүйтэн харьцаа
endure
тэвчих, тэсвэрлэх, үргэлжлэх