Level 27 Level 29
Level 28

Day 28


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
utensil
сав суулга, багаж хэрэгсэл
sensitive
эмзэг, мэдрэмтгий хүн
temperate
хэвийн дулаантай
vague
тодорхой бус, бүдэг, үл ялгагдах
elevate
дээшлэх, өргөх
lottery
хонжворт сугалаа, сугалаа
finance
санхүү, санхүүжилт
obtain
олж авах, хүлээн авах
cinema
кино, кино театр
event
үйл явдал, үйл ажиллагаа
discard
татгалзах, болих
soar
дэвэх, халих, өндөрт хөөрөх
subsequent
дараагийн удаах, сүүлийн, нэмэлт
relate
хүүрнэх, холбоо, холбогдох
stationary
өөрчлөгддөггүй, хөдөлгөөнгүй, суурин